Konkurs na esej 2016

Konkurs na esej 2016

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w III edycji Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego, która odbędzie się w dniach 10-13 października 2016 r. w Cieszynie, Ustroniu oraz Stonawie. Pragniemy kontynuować przedsięwzięcie zainaugurowane dwa lata temu, czyli nadal realizować marzenie prof. Szczepańskiego, który pragnął, by tego rodzaju ogólnodostępna wszechnica stała się trwałym i ważnym elementem życia kulturalnego na Śląsku Cieszyńskim. Kiedy wokoło szalała wojna, 8 stycznia 1940 r. Profesor zanotował w swoim dzienniku taki oto plan na nieokreśloną przyszłość: „Będziemy mieli w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych i społecznych w Ustroniu. Droga do realizacji tych marzeń jest jedna: praca”. Dzięki pracy wielu osób również ostatni punkt tego planu udało się urzeczywistnić.

Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych służy popularyzacji dorobku oraz idei Jana Szczepańskiego, jednego z luminarzy polskiej socjologii, urodzonego w Ustroniu i przez całe życie mocno związanego z ziemią cieszyńską. Tak jak w ubiegłych latach w ramach Szkoły odbędą się: konferencja naukowa, warsztaty i wykłady dla młodzieży (szczegóły programu będą aktualizowane na stronie http://szkolaszczepanskiego.ustron.pl). Chcielibyśmy również ponownie zaprosić do uczestnictwa w konkursie na esej związany z myślą Profesora. W poprzedniej edycji konkurs był skierowany do uczniów i dotyczył odkrywania własnej małej ojczyzny w świetle miniatur Szczepańskiego Korzeniami wrosłem w ziemię.

W tym roku chcemy zaprosić do refleksji nad książką profesora Jana Szczepańskiego „O indywidualności”. Jesteśmy przekonani, że przemyślenia w niej zawarte mogą być cenne dla czytelnika w każdym wieku, a także zainspirować do własnej próby (z franc. essai) zmierzenia się z tymi zagadnieniami w formie pisemnej. Liczymy na szeroki odzew z Państwa strony.

Regulamin konkursu na esej nt.

Jak kształtować swoją indywidualność, aby być pożytecznym dla wspólnoty. Rozważania wokół „O indywidualności” Jana Szczepańskiego

1. Cele konkursu: popularyzacja myśli prof. Jana Szczepańskiego;

2. Uczestnicy: Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy chętni z wyjątkiem organizatorów WSNFiS. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie eseju (1 praca – 1 autor) zgodnego z tematem konkursu. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 1) szkoły podstawowe i gimnazja; 2) szkoły ponadgimnazjalne; 3) dorośli.

3. Organizatorom zależy na tym, by uczestnicy, skupiając się na wybranym problemie lub problemach poruszonych przez ustrońskiego socjologa we wspomnianej książce, w interesujący sposób zinterpretowali jego rozważania oraz powiązali je z własnymi refleksjami. Nie chodzi bynajmniej o przytakiwanie autorowi, lecz o przemyślenie na nowo jego koncepcji, wzbogacenie ich ciekawymi kontekstami, własnymi pomysłami – niewykluczone, że również w polemice.

  1. Forma prac: objętość eseju powinna zawierać się w przedziale 3-6 stron w przypadku szkół podstawowych i gimnazjów, 5-10 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych oraz 5-15 w przypadku dorosłych (według standardu komputerowego: Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5).

    Eseje powinny być opatrzone godłem (pseudonimem), jak również informacją o kategorii wiekowej uczestnika. Dane osobowe autora (imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres z kodem pocztowym lub nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela będącego opiekunem ucznia) należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem co praca.

  2. Termin i sposób dostarczenia prac: prace należy przesłać do 7 października 2016 r. w formie wydruku na adres przewodniczącego jury:
    Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. J. Szczepańskiego
    dr hab. Andrzej Kasperek, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn
  3. Kryteria oceny: Prace zostaną ocenione w wymienionych powyżej trzech kategoriach wiekowych podczas obrad jury. Komisja weźmie pod uwagę: a) zgodność eseju z tematyką konkursu, b) zawartość merytoryczną pracy, c) interesujące, niebanalne spojrzenie autora na temat, d) styl i język pracy, jasna, logiczna struktura tekstu, e) uczciwe wskazanie ewentualnych cytowanych źródeł. Komisja oceniająca, złożona z organizatorów WSNFiS, ma obowiązek sporządzenia protokołu z obrad.
  4. Nagrody i ogłoszenie wyników: Organizatorzy przewidują dla autorów najlepszych esejów nagrody rzeczowe. Liczba nagrodzonych zależy od poziomu prac oraz liczby zgłoszeń. Najlepsze prace zostaną opublikowane w III tomie pracy zbiorowej pt. „W kręgu myśli profesora Jana Szczepańskiego

promowanie

czytelnictwa, wartości humanistycznych, refleksji i krytycznego myślenia,

zwłaszcza wśród młodzieży; nagrodzenie tekstów wyróżniających się walorami

intelektualnymi i artystycznymi.

8. Prawa autorskie i pozostałe postanowienia: Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że nadesłany esej jest efektem samodzielnej pracy. Wysłanie tekstu oznacza zgodę autora na jego późniejsze upowszechnianie przez organizatorów. Komisja oceniająca nie zwraca nadesłanych prac.

9. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: andrzej.kasperek@us.edu.pl Łączymy wyrazy szacunku i serdecznie

pozdrawiamy, raz jeszcze zapraszając do udziału w konkursie

Komitet Organizacyjny III Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego